Zimowa promocja X-T30 II

REGULAMIN PROMOCJI FUJIFILM

Promocja na zakup obiektywów Fujifilm z aparatem X-T30II body

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania promocji pt.
„Zakup wybranych obiektywów Fujifilm” (dalej: Promocja).
1.2. Organizatorem i realizatorem Promocji jest spółka FUJIFILM Poland Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000886989, REGON: 388365169, NIP: 5272951901 (dalej: Organizator lub
Realizator).
1.3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, działająca za zgodą swojego opiekuna, nie będąca pracownikiem lub
osobą z najbliższej rodziny pracownika Organizatora, dokonująca zakupu na użytek
inny niż związany z działalnością gospodarczą (dalej: Uczestnik).
1.4. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.
1.5. Promocja jest realizowana na terytorium Polski od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia
31 stycznia 2022 r.
2. Zasady korzystania z Promocji
2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w okresie obowiązywania
promocji dokonały u wyznaczonego partnera handlowego (lista wyznaczonych
partnerów handlowych znajduje się na stronie pod adresem:
https://www.fujifilm.eu/pl/produkty/aparaty-cyfrowe/promocje/rekomendowany-
partner-fujifilm zakupu oznaczonych w pkt. 3.1 obiektywów
2.2. Promocja obejmuje udzielenie obniżki ceny obiektywów wymienionych w pkt. 3.1 o
kwotę wskazaną 3.1.1. lub 3.1.2. przy zakupie z aparatem Fujifilm X-T30II (srebrny
lub czarny, wersja bez obiektywu); z zastrzeżeniem, że:
2.2.1. z promocji można skorzystać tylko w chwili dokonywania zakupu;
2.2.2. oferta uzależniona jest od dostępności produktów promocyjnych u partnerów
handlowych;
2.2.3. skorzystanie z promocji nie wyłącza możliwości skorzystania z innych promocji
na nabywane produkty, obowiązujących w okresie promocji.
2.2.4. Do jednego zakupionego korpusu przysługuje rabat na jedne obiektyw
2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.4. Udział w promocji równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy FUJIFILM, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie
się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Produkty objęte promocją
3.1. Obiektywy fotograficzne Fujifilm, których zakup uprawnia do udziału w promocji,
wymienione poniżej:

1.1.1. Obiektywy: XC35mmF2; F XC15-45MMF3.5-5.6OIS Silver; F XC15-
45MMF3.5-5.6OIS Black;XC50-230mm F4.5-6.3 OIS mk II Black; F
XF16MMF2.8 R WR B PH; F XF16MMF2.8 R WR S PH; XF27mmF2.8 R
WR; XC50-230mm F4.5-6.3 OIS mk II Silver; LENS XF35MMF2 R WR B;
LENS XF35MMF2 R WR S; F XF23MMF2 R WR B; F XF23MMF2 R WR S;
XF50mm F2 R WR B; XF50mm F2 R WR S; F XF35MMF1.4 R; F
XF18MMF2 R; (rabat 500 PLN brutto; 406,50 PLN netto) przy zakupie z
aparatem X-T30II wersja bez obiektywu
1.1.2. Obiektywy: F XF60MMF2.4 R MACRO; XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS
WR;LENS XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; F XF33MMF1.4 R LM WR
PD;XF16-80mm F4 R OIS WR ;LENS XF18-135MM 3.5-5.6 R OIS WR;
LENS XF18-135MM 3.5-5.6 R OIS WR; LENS XF14mm F2.8 R; LENS XF10-
24MM F4 R OIS; FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR;XF16mm F1.4 R WR
OLD BOX;XF16mm F1.4 R WR NEW BOX;XF18mm F1.4;LENS
XF23MMF1.4 R; F XF23MMF1.4 R LM WR PD;LENS XF56MMF1.2 R;
XF90mm F2 R LM WR;XF16-55mm F2.8 R WR;XF56mm F1.2 R
APD;XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro;XF50-140 F2.8 R OIS
WR;FUJINON XF50mmF1.0 R WR; XF8-16mm;XF100-400MMF4.5-5.6 R
LM OIS WR; (rabat 800 PLN brutto; 650,41 PLN netto); przy zakupie z
aparatem X-T30II wersja bez obiektywu

4. Odpowiedzialność
4.1. Organizator nie ponosi względem Uczestnika żadnej odpowiedzialności z tytułu
roszczeń występujących pomiędzy Uczestnikiem a partnerem handlowym, który
dokonał sprzedaży produktu objętego Promocją.
4.2. Organizator nie gwarantuje, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostępność
produktów promocyjnych u partnerów handlowych w okresie trwania Promocji.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji, jak i do jej
zakończenia przed upływem okresu wskazanego w pkt. 1.5.
5. Kontakt
5.1. Uczestnik ma zapewniony kontakt z Organizatorem poprzez adres e-mail oraz numer
telefonu wskazane na stronie internetowej organizatora – www.fujifilm.com.
5.2. Uczestnik w każdej sytuacji ma prawo do kontaktu drogą pisemną na adres
Organizatora: Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać
listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail dostępny na stronie
internetowej Organizatora, w trakcie trwania Promocji, a także po jej zakończeniu.
Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
6.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6.4. Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji
drogą elektroniczną lub w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Postanowienia końcowe
7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zlokalizowanej pod
adresem STRONA WWW REGULAMIN gdzie będzie udostępniany do osobistego
wglądu wszystkim zainteresowanym Uczestnikom w okresie trwania Promocji.
7.3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału w Promocji Uczestników, którzy dokonali
zakupu promocyjnego przed datą zmiany Regulaminu, w szczególności zaś zmiana
Regulaminu nie może naruszyć praw nabytych przez Uczestników na podstawie
dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7.5. Informacja o zmianie Regulaminu ogłaszana będzie za pomocą strony internetowej
Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.