Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów naszego sklepu Beafoto.pl zwanego dalej Sklepu - prowadzonego przez firmę BEA Beata Suska NIP 1180703889 znajdującą się w Łomiankach przy ul. Wiślana 44.

2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest BEA Beata Suska NIP 1180703889 znajdująca się w Łomiankach przy ul. Wiślana 44, e-mail: beafoto.su@gmail.com, biuro@beafoto.pl, telefon: +48 22 7510664, działalność wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Data rozpoczęcia działalności 2008-03-01.
3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres kontaktowy, kod pocztowy, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu.
4. BEA Beata Suska przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

B Zakres i cel zbieranych danych

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, tj. w celu:
rejestracji w Sklepie;
zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy Leasingu, Kredytu i umowy Ubezpieczenia;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu, w tym zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
W celu:
Rejestracji w Sklepie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy Leasingu, Kredytu i umowy Ubezpieczenia – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - a) w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, adres IP, pliki cookies - w przypadku korzystania z Kredytu - (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, b) w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstr