Zwroty i reklamacje

  

Zwroty i reklamacje

 

Firma BEA Beata Suska zobowiązuje się do dostarczenia produktu pozbawionego wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

 

Reklamacja z tytułu gwarancji

 
Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają produkty, które były użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi lub zostały uszkodzone mechanicznie.

Konsument może dostarczyć sprzęt do naprawy gwarancyjnej za naszym pośrednictwem.

Zanim to uczynisz skontaktuj się z nami: tel 22 751-06-64, 504-082-524.

W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa. Towar prosimy przesyłać na adres Beafoto, ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki.

 

Reklamacja z tytułu rękojmi

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wszelkich zgłoszeń z tytułu rękojmi możecie Państwo dokonywać w formie pisemnej na adres : Beafoto, ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki lub w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres: biuro@beafoto.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Do żądania konsumenta ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Zwrot przysługuje jeśli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Koszty

 

Ponoszą Państwo jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).

Ponadto odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Zwrot pieniędzy


Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwrócone zostaną konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia, z wyjątkiem kosztów:

dotyczy kosztu przesłania towaru do klienta
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

dotyczy kosztu odesłania zwróconego towaru przez konsumenta
b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy.

 

Procedura zwrotu


Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zgodnie z nową ustawą, konsument ponosi przy tym odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.


Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep Internetowy Beafoto, BEA Beata Suska, ul. Wiślana 44 ,05-092 Łomianki lub na adres e-mail: biuro@beafoto.pl

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu ( formularz do pobrania ). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Wszystkie zwroty, reklamacje oraz korespondencję należy kierować na adres:

BEA Beata Suska
ul. Wiślana 44
05-092 Łomianki
tel: 504-082-524, 22 751-06-64

 
Brak prawa do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

 

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pliki do pobrania:
Pouczenie od odstąpienia od umowy zawartej na odległość - plik pdf
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - plik pdf


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl